tel.: 0905 560 779

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny :-(

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 1. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky. Ohľadom konkrétnej reklamácie poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie bližšie informácie telefonicky alebo prostredníctvom emailu. Na reklamačné konanie sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

 2. Ustanovenia týchto reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa.

 3. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa doručenia tovaru. To platí pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

 4. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 5. Reklamáciu možno uplatniť prostredníctvom reklamačného protokolu mailom (FORMULÁR).

 6. Reklamácie sa vzťahujú na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 7. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 8. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu tak, že doručí tovar do poštou na adresu sídla predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho – reklamačný protokol.  Kupujúci je povinný v reklamačnom protokole pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv ohľadom spôsobu vybavenia reklamácie uplatňuje. K reklamačnému protokolu je kupujúci povinný priložiť doklad o kúpe resp. faktúru.

 9. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu, a to prostredníctvom reklamačného protokolu. Na základe daného rozhodnutia kupujúceho je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 7 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.

 10. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 1. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

  • ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

  • ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

  • ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

  • ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

  • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

  • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

  • ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

  • ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 • O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom, a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

 • V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

 • Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v reklamačnom protokole.

 • Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.