tel.: 0905 560 779

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny :-(

Obchodné podmienky

Pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu www.superfitshop.sk

1, Prevádzkovateľ internetového obchodu je SUPER FIT s.r.o. so sídlom Eötvösa 45/25 Komárno, 945 01, IČO: 46953710, DIČ: 2023661926, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel: Sro vložka číslo: 33349/N.

2, Prevádzkovateľ internetového obchodu, ponúka a umožňuje zákazníkovi objednať tovar prostredníctvom internetovej adresy www.superfitshop.sk. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Vami zadaný e-mail bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Pri objednaní produktu sa kupujúci neregistruje. Objednávka je podmienená súhlasom, potvrdenín kupujúceho s VOP a spracovaním osobných údajov v súlade ustanoveniami zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

3, Fotografie  pri produktoch sú skutočné.

4, Storno objednávky

 • kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade ak prevádzkovateľ nedodržal publikovanú cenu tovaru, dodaciu lehotu
 • kupujúci môže stornovať objednávku e-mailom, alebo telefonicky
 • prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku, z dôvodu ak je tovar vypredaný, nedostupný, nie je schopný tovar dodať kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak
 • prevádzkovateľ taktiež môže stornovať objednávku , ak predavajúci uviedol na objednávke zavádzajúce osobné údaje, ďalej ak sa nevie so zákazníkom spojiť e-mailom, alebo telefonicky do 10-tich pracovných dní od potvrdenia objednávky
 • o stornovaní objednávky je zákazník informovaný e-mailom, alebo telefonicky
 • v prípade ak kupujúci zaplatil časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto suma prevedená na účet, ktorý zadal kupujúci do 7-ich kalendárnych dní

5, Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • po vystavení faktúry bude kupujúcemu tovar odoslaný. Kupujúci s tovarom obdrží daňový doklad – faktúra a záručný list
 • kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji do 14 kalendárnych dní od dňa prevzatia tovaru
 • kupujúci má právo v tejto lehote tovar rozbaliť, odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená tovar používať, primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná
 • vrátený tovar musí byť nepoškodený, kompletný, nesmie niesť známky neprimeraného, alebo nadmerného používania, tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom
 • náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník
 • tovar zasielajte späť nepoužívaný a nepoškodený vrátane prílušenstva, originálnom doklade o kúpe, záručným listom, návodom na použitie
 • tovar zaslaný na dobierku prevádkovateľ neprevezme
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje kupujúcemu vrátiť sumu zaplatenú za príslušný tovar v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na bankový účet, ktorý uvedie zákazník,vrátane nákladov na dopravu,dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
 • v prípade ak je tovar poškodený, nekompletný, nadmerne neprimerane opotrebovaný zo strany zákazníka, zákazník je povinný uhradiť prevádzkovateľovi náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu
 • odstúpiť od zmluvy môže kupujúci e-mailom (dokument na stiahnutie), alebo telefonicky
 • kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sú splnené podmienky podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.

6, Platobné podmienky

Kupujúci môže tovar zaplatiť na dobierku, celkovú platbu dobierky kupujúci uhradí kuriérovi pri preberaní zásielky. V prípade platby prevodom na účet, zákazník obdrží faktúru e-mailom, kupujúci sa zaväzuje dodržať splatnosť faktúry. Tovar bude ihneď po pripísaný na účet prevádzkovateľa celkovej sumy za tovar vrátane príplatku za prepravu odoslaný kupujúcemu.V prípade ak nebude dodržaná doba splatnosti faktúry za tovar, prevádzkovateľ má právo predmetnú objednávku stornovať.

7, Dodacie podmienky

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade prevádzkovateľa najneskôr do 10-tich pracovných dní od potvrdenia objednávky. V prípade ak prevádzkovateľ nevie dodržať dobu dodania je povinný kupujúceho informovať e-mailom, alebo telefonicky. Miesto dodania určí kupujúci pri objednaní tovaru, poprípade môže miesto dodania zmeniť pokiaľ tovar nebol ešte vyexpedovaný.

8, Záruka, reklamácie a servis

Pre uplatnenie reklamácie platí bežný postup. Záručná doba je 24 mesiacov. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, riadne zabalený, vrátane manuálov,  záručného listu,vyplnený reklamačný protokol (protokol na stiahnutie) a faktúry. Podrobný postup reklamácie obsahuje reklamačný poriadok, ktorý je yverejnený na našej webovej stránke REKLAMACNÝ PORIADOK

Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením, alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú vyňaté závady a poškodenia tovaru, spôsobenie živelnou pohromou.

Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode vykonáva Slovenksá obchodná inšpekcia so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.

 

 9. Alternatívne riešenie sporov

 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci - spotrebiteľ a teda fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 • Alternatívne riešenie sporov sa týka sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim alebo opačne, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou uzatvorenou na diaľku.
 • Kupujúci - "spotrebiteľ" má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, podľa zákona 391/2015 Z.z. orgánu alternatívneho riešenia sporov (ďalej v texte iba v skratke "orgán ARS") ktorého hodnota prevyšuje sumu 20 eur, alebo sa jej rovná v prípade ak:

            a)  nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo,

            b) alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva,

            c) alebo predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo,

            d) alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania.

 • Príslušným orgánom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia (http://www.spotrebitelskecentrum.sk) alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
 • Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 • Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na https://spotrebitelskecentrum.sk/
   

10. Spracovanie osobných údajov - GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov 

Na našej stránke sú osobné údaje zisťované a spracovávané v zákonnom rozsahu, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) ako aj so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Prevádzkovateľ osobných údajov:

SUPER FIT s.r.o., sídlo: Eötvösova ul. 45/25, 945 01 Komárno, IČO: 46953710.

E-mail: info@superfitshop.sk

Tel.: 0905/560779

Účel spracúvania osobných údajov


V prípade, ak je kupujúci fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu (t.j. prevádzkovateľovi osobných údajov) svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, číslo telefónu, mailovú adresu. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez poskytnutia daných osobných údajov náš e-shop ako predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s Vami ako kupujúcim a preto kúpnu zmluvu nebudeme môcť ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že bude ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim na právnom základe uzatvorenej kúpnej zmluvy a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté Vaše osobné údaje (sprostredkovatelia):

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho na účely dodania tovaru z uzatvorenej kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom tretích spoločností, ako prepravných spoločností, ktorým poskytuje osobné údaje kupujúceho ako meno a priezvisko, trvalé bydlisko, číslo telefónu.

Nie je úmyslom spracovávať tieto údaje mimo krajín EÚ.

Doba uchovávania Vašich osobných údajov

Online casino je to isté čo casino, ale všetky hry prebiehajú vo virtuálnom svete internetu. Žetóny sú tiež virtuálne a všetky prevody prebiehajú pomocou najrôznejších internetových platobných metód a prevodov. Online casino ponúka oproti kamennému výhodu vo forme bonusov, čím znižuje svoju výhodu. V online casine tiež môžete skúšať rôzne výherné stratégie, ktoré by vám v kamennom casine nemuseli prejsť :)

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje ako dotknutých osôb počas trvania kúpnej zmluvy.

Po ukončení zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich máme Vaše údaje uložené do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv vyplývajúcich zo zmluvy, taktiež na obdobie, ktoré je stanovené v príslušných právnych predpisoch, najmenej však desať rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

Práva dotknutej osoby:

 • právo požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom,
 • právo na opravu, doplnenie a vymazanie osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť svojich osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • právo odvolať súhlas, ak je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov).

Uvedené práva zakotvuje článok 15 až 21 nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).