tel.: 0905 560 779

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny :-(

Obchodné podmienky

Pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu www.superfitshop.sk

1, Prevádzkovateľ internetového obchodu je SUPER FIT s.r.o. so sídlom Eötvösa 45/25 Komárno, 945 01, IČO: 46953710, DIČ: 2023661926, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel: Sro vložka číslo: 33349/N.

2, Prevádzkovateľ internetového obchodu, ponúka a umožňuje zákazníkovi objednať tovar prostredníctvom internetovej adresy www.superfitshop.sk. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Vami zadaný e-mail bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Pri objednaní produktu sa kupujúci neregistruje. Objednávka je podmienená súhlasom, potvrdenín kupujúceho s VOP a spracovaním osobných údajov v súlade ustanoveniami zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

3, Obrázky pri výrobku môžu byť len ilustračné.

4, Storno objednávky

 • kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade ak prevádzkovateľ nedodržal publikovanú cenu tovaru, dodaciu lehotu
 • kupujúci môže stornovať objednávku e-mailom, alebo telefonicky
 • prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku, z dôvodu ak je tovar vypredaný, nedostupný, nie je schopný tovar dodať kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak
 • prevádzkovateľ taktiež môže stornovať objednávku , ak predavajúci uviedol na objednávke zavádzajúce osobné údaje, ďalej ak sa nevie so zákazníkom spojiť e-mailom, alebo telefonicky do 10-tich pracovných dní od potvrdenia objednávky
 • o stornovaní objednávky je zákazník informovaný e-mailom, alebo telefonicky
 • v prípade ak kupujúci zaplatil časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto suma prevedená na účet, ktorý zadal kupujúci do 7-ich kalendárnych dní

5, Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • po vystavení faktúry bude kupujúcemu tovar odoslaný. Kupujúci s tovarom obdrží daňový doklad – faktúra a záručný list
 • kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji do 7 –ich pracovných dní od dňa prevzatia tovaru
 • kupujúci má právo v tejto lehote tovar rozbaliť, odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená tovar používať, primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná
 • vrátený tovar musí byť nepoškodený, kompletný, nesmie niesť známky neprimeraného, alebo nadmerného používania, tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom
 • náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník
 • tovar zasielajte späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený vrátane prílušenstva, originálnom doklade o kúpe, záručným listom, návodom na použitie
 • tovar zaslaný na dobierku prevádkovateľ neprevezme
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje kupujúcemu vrátiť sumu zaplatenú za príslušný tovar v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na bankový účet, ktorý uvedie zákazník
 • v prípade ak je tovar poškodený, nekompletný, nadmerne neprimerane opotrebovaný zo strany zákazníka, zákazník je povinný uhradiť prevádzkovateľovi náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu
 • odstúpiť od zmluvy môže kupujúci e-mailom, alebo telefonicky

6, Platobné podmienky

Kupujúci môže tovar zaplatiť na dobierku, celkovú platbu dobierky kupujúci uhradí kuriérovi pri preberaní zásielky. V prípade platby prevodom na účet, zákazník obdrží faktúru e-mailom, kupujúci sa zaväzuje dodržať splatmosť faktúry. Tovar bude ihneď po pripísaný na účet prevádzkovateľa celkovej sumy za tovar vrátane príplatku za prepravu odoslaný kupujúcemu.V prípade ak nebude dodržaná doba splatnosti faktúry za tovar, prevádzkovateľ má právo predmetnú objednávku stornovať.

7, Dodacie podmienky

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade prevádzkovateľa najneskôr do 10-tich pracovných dní od potvrdenia objednávky. V prípade ak prevádzkovateľ nevie dodržať dobu dodania je povinný kupujúceho informovať e-mailom, alebo telefonicky. Miesto dodania určí kupujúci pri objednaní tovaru, poprípade môže miesto dodania zmeniť pokiaľ tovar nebol ešte vyexpedovaný.

Pri dodaní tovaru sa kupujúci zaväzuje skontrolovať či zásielka nie je poškodená, v prípade ak zákazník zistí, že zásielka je poškodená túto skutočnosť je povinný nahlásiť kuriérskej spoločnosti do 24 hod od prevzatia tovaru. Kupujúci je povinný ihneď po obdržaní zasielky tovar rozbaliť a skontrolovať či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa kupujúci zaväzuje bezodkladne informovať prevádzkovateľa internetového obchodu. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.

8, Záruka, reklamácie a servis

Pre uplatnenie reklamácie platí bežný postup. Záručná doba je 24 mesiacov. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, riadne zabalený, vrátane manuálov,  záručného listu a faktúry.

Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením, alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú vyňaté závady a poškodenia tovaru, spôsobenie živelnou pohromou.

Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

9, Spracovanie osobných údajov

Kupujúci – fyzická osoba je povinná zadať svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, PSČ, dodaciu adresu v prípade ak sa líši od fakturačnej, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Kupujúci – právnická osoba, živnostník je povinný oznámiť prevádzkovateľovi internetového obchodu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane IČO, DIČ, telefónneho čísla, e-mailovej adresy.

Kupujúci súhlasí v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ internetového obchodu spracoval jeho osobné údaje. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi internetového obchodu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou, následne budú jeho údaje vymazané.

Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených prevádzkovateľovi internetového obchodu. Spracované údajue nebudú zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté tretej strane.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.06. 2012.